Този уебсайт е собственост на Галти ООД и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му. Галти ООД регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали жк.Веселчани ул.Мургаш 16. Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права.


Посочените в този уебсайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Забранено е използването на която и да е търговска марка, посочена в този уебсайт без разрешението на нейните собственици.
 

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършва само от обучени специалисти. Продуктите се доставят без монтажна инструкция.

Галти ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уебсайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.
Галти ООД не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.
Галти ООД не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
Галти ООД си запазва правото да променя без предизвестие съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.


Сигурност:

Галти ООД е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уебсайт и кандидати за работа. Предоставянето на лични данни е доброволно.
Галти ООД не изисква от потребителите на този уебсайт да изпращат каквато и да е информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на лицата, кандидатстващите за работа, и регистрираните в уебсайта клиенти по отношение на предоставяните от тях лични данни на лицата, които са упълномощени да получават от името на съответния клиент стоките, доставяни от Галти ООД.
Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва през криптирана връзка, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта с уникално потребителско име и пароли.
Събраните лични данни не са предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ / РЕКЛАМАЦИЯ


Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

1. Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.
2. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
В този случай ТЪРГОВЕЦА ще възстанови на клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

3. Клиентът е длъжен да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки и да се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

4. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

5.При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи за изпращането и застраховката са за сметка на клиента и не се възстановяват

РЕКЛАМАЦИЯ

1. В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на ТЪРГОВЕЦА и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

2. Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с ТЪРГОВЕЦА ( тел.036165225, 0878404714) или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

3. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/